Oznamujeme odberateľom ÚK a TÚV, že v prípade prerušenia distribúcie elektriny alebo dodávky studenej vody (SV) z dôvodu údržby, alebo plánovaných prác v lokalitách, kde sa nachádzajú naše plynové kotolne (PK)  a výmenníkové stanice (VS), je prevádzka  MTS a.s. automaticky obmedzená na výrobe a dodávke ÚK a TÚV. Ak dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny alebo dodávky SV, sú odberatelia písomne  informovaní distribútorom v zmysle zákona. V prípade údržby, alebo plánovaných prác v prevádzke MTS a.s., informuje naša spoločnosť uzmluvnených odberateľov, správcov BD. Správcovia BD by mali následne informovať obyvateľov dotknutých odberných miest.

Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Čadca začala dňa 1.5.2019 stavebné práce na projekte "Rekonštrukcia a oprava sekundárnych teplovodných rozvodov TÚV a ÚK", okruhu výmenníkovej stanice VSD Kýčerka / v okolí Chalúpkovej ulice/. Cieľom je modernizácia teplovodných rozvodov, ktorá zvýši kvalitu dodávky TÚV a ÚK v danej lokalite.

Z dôvodu niekoľkých neopodstatnených sťažností v súčastnosti, ako je hluk, súvisiaci s výkopovými prácami, samotné výkopy, ktoré sú riadne ohradené  /nezodpovedáme za úmyselné poškodenie obyvateľmi v našej neprítomnosti/, odkrytie základov BD a vysekávanie vstupov do pivničných priestorov a iné, žiadame obyvateľov mestskej časti Kýčerka o trpezlivosť a porozumenie. Stavebná spoločnosť p. Machynu, vykonávajúca rekonštrukčné práce, uvedie všetky t.č. obmedzenia  do pôvodného stavu.

Obyvateľom dotknutej časti dávame tiež na vedomie, že MTS a.s. Čadca si splnila oznamovaciu povinnosť a začiatok stavebných prác bol riadne ohlásený MÚ Čadca.

V zimnom období sú stavebné práce prerušené, rekoštrukcia pokračuje na jar 2020.

ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME .

         

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR 152/2005 § 1, ods.1 - 7 , o určenom čase dodávky tepla a teplej vody pre spotrebiteľa.

         

 Teplárenská spoločnosť MTS a.s. - Čadca začína s dodávkou tepla pre odberateľov , podľa vyhlášky MH SR, 1.septembra. a končí 31.mája , ak priemerná denná teplota počas dvoch po sebe nasledujúcich dní klesne pod 13 °C. Teplú vodu je dodávateľ povinný zabezpečiť denne v čase od 5.00 - 23.00 hod. V prípade, že obyvatelia žiadajú so začatím vykurovania mimo doby učenej vyhláškou  MH SR 152/2005 § 1, je potrebné obrátiť sa na správcu objektu, ktorý môže spoločnosť MTS a.s. písomne požiadať o začatie vykurovania  mimo dobu vykurovania, ktorú určuje zákon.